De Ruyter tengernagy és a magyar gályarabok

I.Lipót (német nyelvterületen I.Leopold) magyar és cseh király, majd német-római császár 1657-es trónra lépése nem sok jót engedett sejtetni.

Első intézkedései közé tartozott a magyar alkotmány felfüggesztése.

Az ellenreformációt ugyan nem ő találta ki, de egyik legkegyetlenebb végrehajtója volt.

1674-ben mintegy 800 magyarországi protestáns papot állított bíróság elé. Ezeknek az embereknek semmi más bűnük nem volt, csak az, hogy reformátusok, vagy evangélikusok voltak.

336-an meg is jelentek a tárgyaláson. Lázadásban vétkesként halálra ítélték őket. Az ítélet utólag úgy lett megváltoztatva, hogy vagy áttérnek a katolikus vallásra, vagy el lesznek adva gályarabnak. A katolikus hitre való áttérés „megkönnyítését” kínzások segítették. Nos sokan megtörtek, de 89-en így sem voltak hajlandók lemondani hitükről. Ezekből 42-őt gyalog Nápolyba kísértek, de már csak 26-an kerültek a spanyol alkirály gályáira. Hiába tiltakozott Svédország, Dánia, Németország és Hollandia. Mivel Michiel Adriaenszoon de Ruyter (*1607.III.24. +1676.IV.29) holland admirális egy flottával a Földközi-tengeren tartózkodott (a spanyolok megsegítésére a franciákkal szemben) a holland parlament utasította őt, hogy a spanyol flottához tartózó néhány gályáról szabadítsa ki a magyar gályarabokat. Mivel a spanyoloknak nagy szükségük volt a holland tengeri segítségre, De Ruyter meg tudott egyezni a nápolyi spanyol alkirállyal és 1676 február 11-én mind a 26 magyar prédikátor a szabadságot jelentő holland fedélzetre került. Közülük 21-en voltak reformátusok és 5-en evangélikusok.

A megmenekült rabok el lettek látva és új ruhákat kaptak . De Ruyter eredeti terve az volt, hogy egyenesen Hollandiába hajózza őket, de kötelességei erre nem adtak módot. Az egykori gályarabok március 25-én egy angol hajóra szálltak át, amely őket Velencébe vitte. Innen mentek a legtöbben Svájcba, néhányan pedig Hollandiába.

De Ruyter nem sokkal élte túl e nemes humanitárius tettét. 1676 április 22-én ütközött meg a francia flottával. Ez volt 8-ik nagy tengeri csatája. A parancsnoki hídról osztogatta parancsait, amikor egy ágyúgolyó mindkét lábát súlyosan megsebesítette. 29-én este belehalt sérüléseibe. A hollandok számára De Ruyter nemzeti hős volt már akkor és ma is az. Örök nyughelye Amszterdamban van az Új templomban. Szülővárosában Vlissingenben egy nagy szobra emlékezteti az utókort hős tetteire. Az idén volt születésének 400-ik évfordulója. Ebből az alkalomból úgy sírjánál, mint Vlissingenben ünnepségekre került sor holland és magyar személyiségek jelenlétében. A vlissingeni szobor talapzatára egy féldomborművet helyeztek el, amely a kiszabadult prédikátorokat ábrázolja és amelyen holland nyelven többek között ez olvasható: Ez az esemény 1893 óta van megörökítve egy emlékmű által

Debrecenben Magyarország

                  plaquette_1a.jpg

Nos valóban Debrecenben áll egy obeliszk tisztelegve De Ruyter szabadítónak. Ez az obeliszk ihlette az egykor Debrecenben tanuló Szabó Lőrincet:

A gályarabok szobra

Mik vagyunk? Kutyák? Mért? Eretnekek?

Kis szobor állt a Nagytemplom megett:

a Gályarabok! – Hősök? Mennyi gyász!

És mintha a titkos nyomozás.

a távoli, az Inkvizíció,

az iszonyúnak hitt központi szó

engem vert volna őseim helyett

vasra, kínpadra, olyan rémület

markolt szívembe. Fürkész gondolat,

ott kezdtem álmodni álmaidat,

ott csatáztam veled (s mily naivan!),

fekete Róma! Gyanú s ami van

emberség bennem, minden abból fakadt,

hogy sirattam áldozataidat;

mert hiszek benned, jóság, türelem,

hiszek benned, isteni értelem, -

hiszek benned, szabadság szeretet,

s hiszem, hogy győztök, tiszta fegyverek.

                     debrzuiltot.jpg

Schneider Alfréd

Megjegyzés: ez úton mondok köszönetet blogtársamnak, Poenak ezen cikk megírásához szükséges dokumentáció java részének megszerzéséért.

3 Responses to “De Ruyter tengernagy és a magyar gályarabok”

 1. Kabdebó Lóránt Says:

  Schneider Alfréd a magyar emlékek szorgos felkutatója a nyugati világban. Különösen excellál a Szabó Lőrinc emlékhelyek felkutatásában (Titisee, Ulmi dóm Hollandia). Hálásan köszönjük tevékenységét a Szabó Lőrinc kutatás terén. Szeretettel Kabdebó Lóránt

 2. Virághalmy Géza Says:

  Miközben I.Lipót homorúra koptatta imádkozózsámolyát, katonái szörnyű dolgokat követtek el Magyarországon. Buta és bigott uralkodó volt, a legellenszenvesebb fajtából. Most október 26 -ikán megemlékezés volt Debrecenben. Ennek egy motívumát idézem, kommentár nélkül:

  Sági Endre, református lelkész az alábbi szavakkal idézte fel a 15 évvel ezelőtti eseményeket:
  “II. János Pál pápa első magyarországi útja alkalmával találkozni kívánt a hazai protestáns egyházak képviselőivel is. Erre a találkozóra a debreceni Nagytemplomban került sor, ahová a pápát a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának akkori elnöke, dr. Kocsis Elemér tiszántúli református püspök hívta meg. Így lett 1991. augusztus 18. egyháztörténeti jelentőségű nappá, amikor a debreceni Nagytemplomban megtartott ökumenikus istentiszteleten angol nyelvű beszédet mondott II. János Pál. Beszédének több gondolata utalt debreceni látogatásának jelentőségére:
  “Ezt az ökumenikus találkozót semmiképpen sem tekintem csupán udvariassági gesztusnak, hanem igen jelentős lépésnek tartom azon az úton, amelyet maga az Úr jelölt ki tanítványai számára, amikor azért imádkozott, hogy valamennyien egyek legyenek, amint Ő egy az Atyával. [...] A pápaságom során tett sok lelkipásztori utazás egyik indítéka éppen az, hogy újra megerősítsem: a katolikus egyház visszavonhatatlan döntéssel elkötelezte magát az ökumenikus mozgalomban, és azt minden lehetséges módon szeretné elősegíteni. [...]
  “Ismerem azoknak a prédikátoroknak szomorú történetét, akiket gályarabságra ítéltek, s akiknek emléke elevenen él ebben a gyülekezetben. Sok ilyen tragikus eseményt idézhet föl emlékezetünk. Manapság az ilyesmi elképzelhetetlen volna. Mostani együttlétünk célja is az, hogy megerősödjünk a kölcsönös megbecsülésben és testvéri szeretetben.”
  Az előzetes forgatókönyv szerint a pápa által megáldott koszorút a Katolikus Püspöki Kar tagjai és az Ökumenikus Tanács elnökségének tagjai helyezték volna el a Gályarabok Emlékművén. Az ökumenikus istentisztelet légköre azonban arra indította a pápát, hogy a biztonsági őrök nagy riadalmára, ő koszorúzza meg az emlékművet.
  “II. János Pál emberi nagyságát, hitének empatikus képességét és szuverén bátorságát ismertük fel abban a döntésében – emlékezik Kocsis Elemér püspök -, hogy maga helyezi el a koszorút a Gályarabok Emlékművén. A kiengesztelés apostoli szolgálatával tette föl a koronát nemcsak a debreceni látogatására, hanem az egész első magyarországi útjára. Ezzel a tettével lefegyverzett minden gondolatot, amely ellene volt ennek az ökumenikus találkozásnak.”
  Ebben az évben mindennek 15 esztendeje. Ezért illő, hogy az időközben teremtő Urához tért egyházfő jelzésértékű tettét a Gályarabok Emlékművén méltó módon megörökítsük. A Lakatos Aranka szobrászművész által készített míves bronzkoszorú nem véletlenül kerül a reformáció havában az emlékműre. Azt kívánjuk ezzel is kifejezni, hogy a felekezetek egymás iránti nyitottsága továbbra is töretlen.
  A pápalátogatás utáni időben ennek a nyitottságnak a jegyében fogadtuk dr. Seregély István érsek, a Katolikus Püspökkari Konferencia akkori elnöke szavait 2001. február 11-én, amikor a gályarabok emléknapján azt mondta beszédében: “Amit elődeink elrontottak, azt nekünk kell Jézus Krisztus lelkületével és hiteles követésével előbb-utóbb helyrehozni.”

  Az ünnepi beszéd végén Lakatos Aranka szobrászművész bronzkoszorúját dr. Bölcskei Gusztáv püspök és Mark Miles az apostoli nunciatúra ideiglenes ügyvivője közösen leplezték le. Bölcskei Gusztáv imádsága után Mark Miles köszöntötte a megjelenteket. A megemlékezés végén az egyházak és Debrecen város képviselői koszorút helyeztek el az emlékművön.

 3. Pellathy Gabor Says:

  A galyarabok egyike volt Somody Janos kinek leszarmazottja Edesanyam. A csaladban sokszor emlegettek az esetet. Edesanyam mint fiatal lany Hollandiaban volt az elso vilaghaboru utan a hollandusok jovoltabol es akkor tudta meg DeRuyter szerepet.


Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer